Κανονισμός λειτουργίας ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

Η Διεύθυνση:

 • Είναι υπεύθυνη για την ομαλή ροή του εκπαιδευτικού προγράμματος και έχει την ευθύνη της επίλυσης των όποιων προβλημάτων.

 • Επιβλέπει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενό της αλλά και τη μεθοδολογία,.

 • Ορίζει τις τακτικές συναντήσεις για την ενημέρωση των γονιών σχετικά με την πρόοδο των παιδιών,

 • Καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών του κέντρου,

 • Επιβλέπει και εκπαιδεύει τη γραμματεία και τους καθηγητές με στόχο την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης

 • Ενημερώνει μαθητές και γονείς/κηδεμόνες για οτιδήποτε αφορά είτε το συνολικό πρόγραμμα σπουδών (από a junior μέχρι και proficiency) είτε για όλα τα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά από το ΑΣΕΠ και τις εξετάσεις.

Η Γραμματεία:

 • Αναλαμβάνει την άμεση επικοινωνία τηλεφωνικά με τους γονείς, και φροντίζει για την άμεση εξυπηρέτηση των μαθητών/κηδεμόνων,

 • Διατηρεί ανελλιπώς την καρτέλα του κάθε μαθητή με τη βαθμολογία των TESTS, εκθέσεων, ορθογραφίες, κ.λπ. καθώς και σχόλια για επιδόσεις, συμπεριφορές, προβλήματα,

 • Ενημερώνει τους γονείς για τις απουσίες των μαθητών

 • Φροντίζει την τήρηση του ωραρίου των μαθημάτων

Οι Καθηγητές

 • Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι κάθε μαθητής/τρια έχει τον δικό του/της βηματισμό, βοηθούν τον καθένα/την κάθε μία ξεχωριστά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη, ώστε να γίνουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες με αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση και όχι συναισθηματικά ακρωτηριασμένα άτομα.

 • Ενθαρρύνουν τους μαθητές να μάθουν μέσω της επικοινωνίας σκέψεων, συναισθημάτων, και δραστηριοτήτων όπως συζητήσεις, παρουσιάσεις projects κ.λπ. Τέτοιες δραστηριότητες ευνοούν την καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος συνεργασίας, την ικανότητα της σύνθεσης ιδεών και άντλησης συμπερασμάτων και, κατά συνέπεια, τη διαδικασία της μάθησης,

 • Είναι στη διάθεση των μαθητών/τριών, όταν θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα κάτι ή να λύσουν τις απορίες τους και σε ώρες εκτός των μαθημάτων.

 • Επιστρέφουν στους μαθητές/τριες διορθωμένα τα TESTS, οι εκθέσεις, ή άλλες εργασίες, για να δουν και να μάθουν από τα λάθη τους. Συζητούν μαζί τους επεξηγώντας τυχόν απορίες και εξετάζοντας εναλλακτικές απαντήσεις.

 • Συμπληρώνουν ανελλιπώς την ημερήσια κατάσταση (DAILY RECORD) με τις απουσίες και την ύλη για το επόμενο μάθημα.

 

Οι μαθητές έχουν υποχρέωση:

 • Να παρακολουθούν τα μαθήματα ανελλιπώς.

 • Να ενημερώνουν τηλεφωνικά, όταν απουσιάζουν.

 • Να προετοιμάζουν τις εργασίες τους.

 • Να ζητούν να βλέπουν τα λάθη τους στα TESTS και στα διαγωνίσματα (για συνειδητή κατανόηση των λαθών).

 • Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών στο σχολείο μας να διέπεται από σεβασμό προς τους συμμαθητές/τριες τους, το προσωπικό και το περιβάλλον του σχολείου.

 • Εάν ο μαθητής/τρια αδυνατεί να έρθει να γράψει TEST ή διαγώνισμα, κανονίζει ώρα και μέρα που πρέπει να προσέλθει για να γράψει.

 • Όταν απουσιάζει μαθητής/τρια, ζητά τηλεφωνικώς από τη Γραμματεία τα μαθήματα που πρέπει να προετοιμάσει για την επόμενη φορά.

Οι μαθητές έχουν δικαίωμα:

 • Να ζητούν επιπλέον βοήθεια από τους καθηγητές/τριες τους.

 • Να επιλέγουν τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που επιθυμούν.

 • Να έχουν πρόσβαση και δυνατότητα εξοικείωσης με την τεχνολογία και τις τελευταίες εφαρμογές της στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.

 • Να αναγνωρίζεται η προσωπικότητα του κάθε μαθητή/τριας ως αυτόνομη οντότητα και να μην αντιμετωπίζεται μόνο ως «μια καρτέλα με βαθμούς». Να αξιολογείται ολόπλευρα με στόχο να αναπτυχθούν και άλλες δεξιότητες που μπορεί να τον διακρίνουν.

 • Στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση των αναγκών τους από τον καθηγητή/τρια που θα σεβαστεί τον προσωπικό βηματισμό τους και θα τους βοηθήσει να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.   

 

Γλώσσες
>